Shpalle

Vendim për Zgjedhjen e Shpalljes së Brendëshme 4/2023

Në këtë link Vendim për Zgjedhjen e Shpalljes së Brendëshme 4/2023

Shpallje e brendëshme 4/2023

Në këtë link Shpallje e brendëshme 4/2023 Пријава за интерен оглас/Fletëparaqitje për shpallje të brendëshme 4/2023.

Vendim për zgjedhjen e Shpalljes së Brendëshme 3/2023

Në këtë link Vendimi për përzgjedhjen e kandidatit sipas shpalljes së brendshme me numër 03/2023

Shpallje e brendëshme 3/2023

Në këtë link Shpallje e brendëshme 3/2023 Пријава за интерен оглас/Fletëparaqitje për shpallje të brendëshme 3/2023

Vendim për zgjedhjen e Shpalljes së Brendëshme 2/2023

Në këtë link v.punës Vendim për zgjedhje 2/2023

Shpallje e brendëshme 2/2023

Në këtë link Shpallje e brendëshme 2/2023 Пријава за Интерен оглас/Fletparaqitje për shpallje të brendshëm  2/2023  

Vendimet për përzgjedhjen dhe mospërzgjedhjen e kandidatëve sipas Shpalljes së Brendshëm 1/2023

Në këtë link v. punës 01 vendimi për zgjedhje v.punës 01 vendim për moszgjedhje      v.punës 02 vendim moszgjedhje    v.punës 03 vendim për zgjedhje    v.punës 04 vendim për moszgjedhje   v.punës 05 vendim për moszgjedhje     v.punës 06 vendim për moszgjedhje      v.punës 07 vendim për zgjedhje

Shpallje e brendshëme 1/2023

Në këtë link Shpallje e brendëshme 1/2023    Fletëparaqitje për shpallje të brendshëm 1/2023