Me miratimin e Ligjit për Avokaturën e Shtetit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 87/07 dhe 104/15), Ligji për Prokurorinë Publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 47/97) dhe Ligji për Prokurorin Publik pushojnë së aplikuari ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji. Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut vazhdon punën e saj si Avokaturë e Shtetit.

Avokatura e Shtetit e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila ndërmerr masat dhe mjetet juridike me qëllim të mbrojtjes ligjore të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Sigurimi i mbrojtjes së kualitetit të lartë, profesional, të pavarur dhe efikas të të drejtave pronësore dhe interesave të Republikës së Maqedonisë së Veriut.