Огласи

Oдлука за избор на кандитат по Интерен оглас број 04/2023

На следниот линк Одлука за избор на кандитат по Интерен оглас број 04/2023

Интерен оглас 4/2023

На следниот линк Интерен оглас 4/2023 Пријава за интерен оглас/Fletëparaqitje për shpallje të brendëshme 4/2023.  

Одлука за избор по Интерен оглас 3/2023

На следниот линк одлука за избор на кандитат по Интерен оглас број 03/2023

Интерен оглас 3/2023

На следниот линк Интерен оглас 3/2023 Пријава за интерен оглас/Fletëparaqitje për shpallje të brendëshme 3/2023

Одлука за избор по Интерен оглас 2/2023

На следниот линк р.место Одлука за избор 2/2023

Интерен оглас 2/2023

На следниот линк Интерен оглас 2/2023     Пријава за Интерен оглас/Fletparaqitje për shpallje të brendshëm 2/2023  

Одлуки за избор и неизбор на кандитати по Интерен оглас 1/2023

На следниот линк: р.место 01 одлука за избор       р.место 01 одлука за неизбор    р.место 02 одлука за неизбор     р.место 03 одлука избор   р.место 04 одлука за неизбор     р.место 05 одлука за неизбор      р.место 06 одлука за неизбор     р.место 07 одлука избор

Интерен оглас 1/2023

На следниот линк Интерен оглас 1/2023 Пријава за интерен оглас 1/2023