Лидија Бошкова-Државен правобранител на Република Северна Македонија за подрачје Кавадарци