За нас

Диелза Цемена Велиу

Државен советник Е-пошта: dielza.cemena@dprsm.gov.mk

   

Илинка Јуруковска Стегњаја

Раководител на сектор за Финансиски прашања Скопје Е- пошта: jurukovska.ilinka@dprsm.gov.mk

Нуријете Мемеди

Раководител на одделение за матична евиденција Скопје Е-пошта: nurijete.memedi@dprm.gov.mk

Андријана Сливоска

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ:  Родена на 24.09.1962 година во Скопје. ОБРАЗОВАНИЕ: Дипломиран правник од 1985 година на  Универзитет „Св.Кирил и Методиј“-Правен факултет со положен правосуден испит во 1992 година. РАБОТНО ИСКУСТВО: од 01.08.1989 година вработена во Јавното правобранителство на Град Скопје, како стручен соработник Од 01.10.1996 година превземена во Јавното правобранителство

ДРЖАВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА РСМ

               Агрон Речи Агрон Речи роден е во Охрид, дипломиран на Правен Факултет при Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово, а во февруари 2014 година положува Правосуден испит во Министерство за правда. Од 2012 година до 2015 година работел како самостоен референт за правни

Саша Станчевски-Државен правобранител на Република Северна Македонија за подрачје Скопје

Роден на 11.05.1961 година во Скопје.  Образование:  Правен факултет-правосудна насока, со положен правосуден испит Работно искуство: Од 1990 година до 2008 адвокат Од 02.12.2008 Државен правобранител за подрачје Скопје, со траен мандат. Е-пошта: sasha.stanchevski@dprsm.gov.mk

Александар Маринчевски-Државен правобранител на Република Северна Македонија за подрачје Скопје

Роден 06.04.1971 година во Скопје Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: Од 19.02.1998 година до 01.09.2001 адвокатски стручен соработник во адвокатска канцеларија Од 01.09.2001 до 03.09.2002-адвокат Од 03.09.2002 година Заменик Јавен правобранител на РМ за подрачје Скопје Од 20.08.2007 година Државен правобранител за подрачје Скопје Повторно избран

Златко Узуноски-Државен правобранител на Република Северна Македонија за подрачје Скопје

Роден 20.04.1961 година во Прилеп Образование: Правен факултет со положен правосуден испит Работно искуство: Од 2002 до 2003 година стручен соработник во Основен суд Скопје  Од 2003 до 2009 советник за правни работи во Државно правобранителство на Република Македонија за Скопје Од 02.12.2008 година е Државен правобранител за подрачје Скопје,

Лидија Штерјова-Државен правобранител на Република Северна Македонија за подрачје Скопје

Датум на раѓање: 07.12.1967 година Место на раѓање: Скопје Образование: Универзитет “Св.Кирил и Методиј“ Скопје, Правен факултет “Јустинијан први“-дипломирана 1993 година Правосуден испит положен 1998 година Работно искуство: од 2000- 2002 година стручен соработник во Јавното правобранителство од 2002-2004 година соработник во Јавното правобранителство од 2004-2010 година советник за правни